برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1356 100 1

vehemently

/ˈviːəməntli/ /ˈviːəməntli/

vehement تند، شدید، با حرارت زیاد، غضبناک

واژه vehemently در جمله های نمونه

1. he vehemently denied their accusations
اتهامات آنها را شدیدا رد کرد.

2. Both women vehemently deny the charges against them.
[ترجمه ترگمان]هر دو زن به شدت اتهامات خود را انکار می‌کنند
[ترجمه گوگل]هر دو زن به شدت اتهامات علیه آنها را رد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Free marketeers are vehemently opposed to the new safety regulations which they say will increase employers' costs.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌های آزاد به شدت با مقررات ایمنی جدید که می‌گویند هزینه‌های کارفرما را افزایش خواهند داد، مخالف هستند
[ترجمه گوگل]Marketeers رایگان به شدت با مقررات ایمنی جدید مخالفت می کنند که می گویند هزینه های کارفرمایان را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Krabbe has always vehemently denied using drugs.
[ترجمه ترگمان]Krabbe همواره با استفاده از مواد مخدر به شدت انکار کرده‌است
[ترجمه گوگل]Krabbe همیشه به شدت از استفاده از مواد مخدر انکار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The president has vehemently denied ...

معنی کلمه vehemently به انگلیسی

vehemently
• fervently, passionately, intensely, with strong conviction
cursed him vehemently
• swore at him forcefully
denied vehemently
• forcefully contradicted, forcefully disputed

vehemently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fateme73418
شدیدا
S.A.
قاطعانه، با شور و حرارت زیاد
میلاد علی پور
قویا، به قطعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vehemently
کلمه : vehemently
املای فارسی : وهمنتلی
اشتباه تایپی : رثاثئثدفمغ
عکس vehemently : در گوگل

آیا معنی vehemently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )