برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

valuate


قیمت یابی کردن، ارزشیابی کردن، تعیین قیمت نمودن، ارزش چیزی رامعین کردن، ارزیابی کردن

بررسی کلمه valuate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: valuates, valuating, valuated
• : تعریف: to determine or set the value of; appraise.
مشابه: appraise, evaluate, value

واژه valuate در جمله های نمونه

1. Objective To valuate endometrial pathologic examination and transvaginal color Doppler ultrasonography (TVUS), diagnostic hysteroscopy (DH) in diagnosis of uterine cavity lesions.
[ترجمه ترگمان]هدف برای آزمایش pathologic endometrial و transvaginal رنگ transvaginal ultrasonography (TVUS)، تشخیص تشخیصی (DH)در تشخیص جراحات حفره رحمی
[ترجمه گوگل]هدف: ارزيابي معاينه پاتولوژيک آندومتر و اولتراسونوگرافي داپلر ترانس واژينال (TVUS)، هيستروسکوپي تشخيصي (DH) در تشخيص ضايعات حفره رحمي
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusions Contrast-enhanced CDE is good way to valuate the renal perfusion function.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری CDE با ترقی راه خوبی برای valuate عملکرد perfusion کلیوی است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری CDE با افزایش کنتراست راه خوبی برای ارزیابی عملکرد کلیوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you valuate your oral and written ability, what scores will you be for them respectively?
[ترجمه ترگمان]اگر شما توانایی شفاهی و شفاهی خود را در نظر بگیرید، به ترتیب چه امتیازات برای آن‌ها خواهید داشت؟
[ترجمه گوگل]اگر به توانایی دهی و نوشتاری خود ارزیابی می کنید، کدام نمره ها به ترتیب برای آنها خواهد بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی valuate در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تقویم کردن، ارزیابی کردن، ارزشیابی کردن

معنی کلمه valuate به انگلیسی

valuate
• estimate, appraise

valuate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
این کلمه دراصل evaluate نه valuate
تو دیکشنری لانگمن وجود نداره همچین چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی valuate
کلمه : valuate
املای فارسی : ولوات
اشتباه تایپی : رشمعشفث
عکس valuate : در گوگل

آیا معنی valuate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )