برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

valiantly

/ˈvæljəntli/ /ˈvælɪəntli/

معنی: شجاع، دلیرانه، بهادر، دلاورانه
معانی دیگر: valiant دلاور، نیرومند، تهمتن

واژه valiantly در جمله های نمونه

1. they resisted the enemy valiantly
با دلاوری در برابر دشمن ایستادگی کردند.

2. Many companies have struggled valiantly to use less energy and chuck out less rubbish.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از شرکت‌ها شجاعانه تلاش کرده‌اند تا انرژی کمتری مصرف کنند و زباله‌ها را تخلیه کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از شرکت ها به سختی تلاش می کنند تا از انرژی کمتری استفاده کنند و از زباله کمتری استفاده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tom tried valiantly to rescue the drowning man.
[ترجمه ترگمان]تام با جرات سعی کرد تا آن مرد غرق‌شده را نجات دهد
[ترجمه گوگل]تام سعی کرد تا انسان غرق نجات را نجات دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nothing can shake the Federals, who, at nightfall, valiantly led by Gen.
[ترجمه ترگمان]هیچ چیز نمی‌تواند Federals را تکان دهد، کسی که در هنگام شب، دلیرانه به رهبری ژنرال
[ترجمه گوگل]هیچ چیز نمی تواند مواد فدرال را لرزاند، که، در هنگام شب، با شجاعت به رهبری ژنرال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The two of us tried valiantly to ...

مترادف valiantly

شجاع (قید)
valiantly
دلیرانه (قید)
bravely , valiantly , chivalrously , valorously
بهادر (قید)
valiantly
دلاورانه (قید)
valiantly

معنی کلمه valiantly به انگلیسی

valiantly
• bravely, courageously, heroically

valiantly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
شجاعانه، جسورانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی valiantly
کلمه : valiantly
املای فارسی : ولینتلی
اشتباه تایپی : رشمهشدفمغ
عکس valiantly : در گوگل

آیا معنی valiantly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )