برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

Vast

/ˈvæst/ /vɑːst/

معنی: وسیع، پهناور، عظیم، زیاد، بیکران
معانی دیگر: بسیار بزرگ، سترگ، نهمار، کلان، هنگفت، (بسیار) وسیع، (قدیمی) عظمت، بزرگی، وسعت، پهناوری، (قدیمی) فضای عظیم

بررسی کلمه Vast

صفت ( adjective )
حالات: vaster, vastest
مشتقات: vastly (adv.), vastness (n.)
(1) تعریف: immense in size or area.
مترادف: extensive, great, immense, tremendous
متضاد: tiny
مشابه: colossal, enormous, expansive, huge, humongous, large, massive, monstrous, oceanic, prodigious, spacious, wide

- They drove past vast fields of corn.
[ترجمه ترگمان] از مزارع وسیع غله گذشتند
[ترجمه گوگل] آنها گذشته از زمین های وسیع ذرت رانده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: very large in number or amount.
مترادف: great, large, tremendous
متضاد: insignificant
مشابه: enormous, extensive, huge, prodigious

- A vast number of people watched the ceremony on television.
[ترجمه ترگمان] عده زیادی از مردم این مراسم را در تلویزیون تماشا کردند
[ترجمه گوگل] تعداد زیادی از مردم مراسم را در تلویزیون تماشا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: very great in intensity or degree; extensive.
مترادف: extensive, great
متضاد: limited
مشابه: b ...

واژه Vast در جمله های نمونه

1. Daniel Boone explored vast areas that had never been settled.
دانیل بون مناطق وسیعی را کشف کرد که هرگز کسی در آنجا ساکن نبوده است

2. Our campus always seems vast to new students.
فضای دانشگاه، همیشه برای دانشجویان جدید، وسیع به نظر می رسد

3. Vast differences between the two sides were made clear in the debate.
اختلافات عمیق، بین دو طرف، در مناظره آشکار شد

4. vast expenses
هزینه‌های هنگفت

5. a vast desert
یک صحرای پهناور

6. avicenna's vast knowledge
دانش عظیم ابوعلی سینا

7. the vast areas in which the culture of ancient iran had been propagated
سرزمین‌های گسترده‌ای که در آن فرهنگ ایران باستان پراکنده شده بود

8. the vast chasm separating catholics and protestants
شکاف عظیمی که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها را از هم جدا می‌کرد.

9. the vast dimensions of this disaster
ابعاد عظیم این فاجعه

10. the vast of heaven
(میلتون) عظمت کاینات

11. the vast reach of his knowledge
گسترش عظیم دانش او

12. a man of vast reading
مردی دارای مطالعات زیاد ...

مترادف Vast

وسیع (صفت)
wide , large , comprehensive , ample , vast , extensive , immense , spacious , capacious , captious , champaign , roomy , far-reaching , panoramic , plausive
پهناور (صفت)
wide , ample , vast , extensive , immense , broad , immane
عظیم (صفت)
great , grand , vast , immense , arrogant , proud , massive , enormous , tremendous , magnificent , glorious , terrific , walloping , whopping
زیاد (صفت)
wide , great , numerous , liberal , manifold , high , thick , vast , rife , heavy , generous , intense , extortionate , copious , fulsome , populous , immane , immoderate , superabundant , supererogatory
بیکران (صفت)
infinite , unbounded , vast , immense , indefinite , immeasurable

معنی کلمه Vast به انگلیسی

vast
• large, enormous, huge
• something that is vast is extremely large.
vast difference
• great variation
vast knowledge
• wide knowledge, extensive knowledge

Vast را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی خوبرو
گسترده
Majid posheshdoost
بسیط
rozhan
extremely large خیلی بزرگ
Amin
جلیقه هم میده
Amin Molazadeh
یک معنی ان هم (جلیقه) است
Taha
پهناور
وسیع
Dr.ab
در جاهای متعددی به معنای {قریب به اتفاق}✓

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vast

کلمه : vast
املای فارسی : وسط
اشتباه تایپی : رشسف
عکس vast : در گوگل

آیا معنی Vast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )