برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

Valid

/ˈvæləd/ /ˈvælɪd/

معنی: صحیح، درست، موثر، معتبر، قوی، قانونی، سالم، دارای اعتبار
معانی دیگر: ارزشمند، ارزمند، موثق، ارزا، (استدلال و غیره) صادق، پذیرفتنی، مسموع، محکم، موجه، وارد، مستدل، پروهان، روا، کارا، کاری، (نادر) سالم، تندرست

بررسی کلمه Valid

صفت ( adjective )
مشتقات: validly (adv.), validness (n.)
(1) تعریف: equitable; just.
مترادف: equitable, fair, just
متضاد: unfair
مشابه: appropriate, apt, fitting, honest, impartial, legitimate, meet, objective, proper, unbiased

- The judge's ruling was valid.
[ترجمه ترگمان] حکم قاضی معتبر بود
[ترجمه گوگل] حکم قاضی معتبر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: based on truth, fact, or logic.
مترادف: right, sound, well-founded, well-grounded
متضاد: baseless, invalid, specious
مشابه: accurate, concrete, correct, factual, good, legitimate, logical, realistic, solid, veracious

- Based on this evidence, that's a valid conclusion.
[ترجمه ترگمان] با توجه به این مدارک، این نتیجه valid
[ترجمه گوگل] بر اساس این شواهد، این یک نتیجه معتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- You've presented a valid argument, so I may reconsider my decision.
[ترجمه ترگمان] شما یک استدلال معتبر ارائه کرده‌اید، بنابراین من ممکن است تصمیم خود را مورد تجدید نظر قرا ...

واژه Valid در جمله های نمونه

1. The witness neglected to give valid answers to the judge's questions.
شاهد از دادن جواب های موثق به سوالات قاضی قصور کرد

2. Rita had valid reasons for denouncing her father's way of life.
ریتا برای نارضایتی از روش زندگی پدرش دلایل محکمی داشت

3. When Dave presented valid working papers, the foreman consented to hiring him immediately.
بعد از اینک دیو اجازه کار معتبری را ارائه کرد، سرکارگر بی درنگ به استخدام او رضایت داد

4. a valid deed
قباله‌ی معتبر

5. jaffar's argument was valid
استدلال جعفر درست بود.

6. your criticism is valid
انتقاد شما وارد است.

7. some moral principles are valid in every age and country
برخی اصول اخلاقی در تمام ادوار و کشورها ارزشمند است.

8. each science has its own valid methods
هر علمی روش‌های موثر خودش را دارا است.

9. pre-revolutionary passports are no longer valid
پاسپورت‌های پیش از انقلاب دیگر معتبر نیست.

10. if writing is no longer a valid medium, the film may replace it
اگر نگارش دیگر وسیله‌ی موثری نباشد فیلم جای آن را خواهد گرفت.

11. The ticket is valid until March.
...

مترادف Valid

صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
موثر (صفت)
operational , valid , drastic , effective , live , operative , striking , impressive , affective , efficient , efficacious , effectual , sensational , pivotal , forcible , weighty , pithy , forceful , fruity , operant
معتبر (صفت)
authoritative , great , responsible , valid , authentic , credible , reliable , creditable , trusty , having a good reputation , well-thought-of
قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
قانونی (صفت)
valid , rightful , lawful , standard , canonical , legal , juridical , legitimate , statutory , forensic , normative , licit
سالم (صفت)
well , valid , whole , sound , healthy , wholesome , healthful , lucid , salubrious , hale , intact , safe and sound , in good condition , sane
دارای اعتبار (صفت)
valid

معنی Valid در دیکشنری تخصصی

valid
[برق و الکترونیک] مجاز ، معتبر
[زمین شناسی] معتبر
[حقوق] معتبر، نافذ، صحیح
[ریاضیات] معتبر، درست، مجاز، قابل پذیرش، جایز، صحیح
[آمار] معتبر
[ریاضیات] استدلال معتبر
[زمین شناسی] معیار معتبر value added tax register نظام مالیات و ارزش افزوده آن
[ریاضیات] همیشه برقرار، عموما برقرار

معنی کلمه Valid به انگلیسی

valid
• legitimate, legally acceptable, not expired; based; logical, well-founded
• something that is valid is based on sound reasoning.
• if a ticket or document is valid, it can be used and will be accepted by people in authority.
• if something you do or say is valid, it is important enough or serious enough to make it worth saying or doing.
valid as of
• updated until -, can be used as of -
became valid
• became effective, came into effect
good and valid
• valid, effective, legally binding
still valid
• still has strength, continues to have power

Valid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
*supported by facts or authority*
بهزاد همایی
واقعی-حقیقی
Summer girl
Accept and able to use
سیدرضافاطمی
موجّه
Hossein
نافذ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی valid

کلمه : valid
املای فارسی : ولید
اشتباه تایپی : رشمهی
عکس valid : در گوگل

آیا معنی Valid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )