برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1389 100 1

Valentine's Day

/ˈvælənˌtaɪnzˈdeɪ/ /ˈvælənˌtaɪnzdeɪ/

روز عشاق، روز والنتاین (14 فوریه ـ saint valentine's day هم می گویند)، روز والنتاین (14 فوریه ـ saint valentines day هم می گویند)

واژه Valentine's Day در جمله های نمونه

1. May all of our wishes come true this Valentine's Day.
[ترجمه ترگمان]امیدوارم تمام خواسته‌های ما این روز والنتاین رو برآورده کنن
[ترجمه گوگل]ممکن است همه این خواسته های ما این روز ولنتاین را تحقق بخشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. May you have a wonderful Valentine's day!
[ترجمه ترگمان]ممکن است روز ولنتاین خوبی داشته باشی!
[ترجمه گوگل]ممکن است یک روز فوق العاده ولنتاین داشته باشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Every day will be Valentine's Day if you are with the right person.
[ترجمه ترگمان]اگر با شخص مناسب باشی، هر روز روز والنتاین خواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر با شخصی مناسب باشید، هر روز روز ولنتاین خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our love grows stronger with every passing year. Happy Valentine's Day,sweetie.
[ترجمه ترگمان]عشق ما در هر سال هر سال قوی‌تر می‌شود روز ولنتاین مبارک عزیزم
[ترجمه گوگل]عشق ما هر ساله قوی تر می شود ولنتاین مبارک، شیرینی ...

معنی عبارات مرتبط با Valentine's Day به فارسی

(روز 14 فوریه - روز فرستادن هدیه به عزیزان) روز سنت والنتین

معنی کلمه Valentine's Day به انگلیسی

valentine's day
• holiday observed in north america and in some european countries on february 14th in which people exchange tokens of love and affection (particularly between sweethearts)

Valentine's Day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
روز عاشقان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی valentines day
کلمه : valentine's day
املای فارسی : ولنتینئس دی‌
اشتباه تایپی : رشمثدفهدث'س یشغ
عکس valentine's day : در گوگل

آیا معنی Valentine's Day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )