user flow

پیشنهاد کاربران

"جریان کاربر" مسیری است که توسط یک کاربر نمونه بر روی یک وب سایت یا برنامه برای تکمیل یک کار انتخاب شده است. جریان کاربر آن ها را از نقطه ورودی، از طریق مجموعه ای از مراحل به سمت یک نتیجه موفق و اقدام نهایی , مانند خرید یک محصول سوق میدهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما