upanishad

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The fairly long Chhandogya - upanishad develops the idea of transmigration of souls.
[ترجمه ترگمان]The نسبتا طولانی ایده of روح را گسترش می دهد
[ترجمه گوگل]Chandogya نسبتا طولانی - آپانیشاد ایده انتقال مفهوم روح را توسعه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Isha - upanishad emphasizes the identity of the human soul with the divine soul.
[ترجمه ترگمان]The - بر هویت روح انسان با روح الهی تاکید می کند
[ترجمه گوگل]Isha - upanishad بر هویت روح انسان با روح الهی تأکید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Bhagavad Gita refers to itself as an Upanishad.
[ترجمه ترگمان]The گیتا به خودش به عنوان یک Upanishad اشاره می کند
[ترجمه گوگل]باگاباد گیتا خود را به عنوان یک اپی نفرت معرفی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Katha - upanishad, through the story of Nachiketa, discussed death and the permanence of the soul ( Atman ).
[ترجمه ترگمان]The - upanishad، از طریق داستان of، مرگ و دوام روح را مورد بحث و بررسی قرار داد
[ترجمه گوگل]Katha - upanishad، از طریق داستان Nachiketa، در مورد مرگ و پایداری روح (آتن) مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Upanishad says, "The truth is above all and is the common foundation of conception. "
[ترجمه ترگمان]The می گوید: \" حقیقت بالاتر از همه است و بنیان عقل سلیم است \"
[ترجمه گوگل]اوپانی هااد می گوید: 'حقیقت بالاتر از همه است و پایه و اساس رایج مفهوم است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To explore these theories will help us grasp more clearly the origination of the various theories of pluralistic realism of Indian philosophy after Upanishad.
[ترجمه ترگمان]بررسی این نظریه ها به ما کمک خواهد کرد تا درک روشنی از نظریه های مختلف واقع گرایی pluralistic فلسفه هند بعد از Upanishad داشته باشیم
[ترجمه گوگل]برای کشف این نظریه ها به ما کمک می کند تا به وضوح ترویج نظریه های مختلف واقعیت پلورالیست فلسفه هند پس از اوپانیشاد را درک کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. They contain didactic stories, allegories, and passages for meditation, a number of which are repeated in more than one Upanishad or elsewhere in the Vedic corpus.
[ترجمه ترگمان]آن ها شامل داستان های آموزشی، سوژه های و متن برای مدیتیشن هستند، که تعدادی از آن ها در بیش از یک Upanishad یا هر جای دیگر در مجموعه Vedic تکرار می شوند
[ترجمه گوگل]آنها شامل داستان های آموزنده، تمثیل ها و تفکرات برای مدیتیشن هستند، تعدادی از آنها در بیش از یک Upanishad یا جاهای دیگر در Corps Vedic تکرار می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The term bhakti, in the sense of devotion to a personal god, appears in the Bhagavadgita and the Svetasvatara Upanishad.
[ترجمه ترگمان]واژه bhakti، به مفهوم وفاداری به خدای شخصی، در the و the Upanishad ظاهر می شود
[ترجمه گوگل]اصطلاح بختی، به معنای اختصاص به خدای شخصی، در Bhagavadgita و Svetasvatara Upanishad ظاهر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[یوگا] متن های ودانتایی که شامل تجربه ها و تعلیم های قدیسین درباره حقیقت متعالی می باشد

به انگلیسی

• one of a class of vedic treatises written in sanskrit which explain the philosophy introduced in the veda

پیشنهاد کاربران

بخشی موخر کتاب های ودا که تعلیمات فلسفی و معنوی رو شامل میشوند. اوپه نیشاد ها بعد از وداها مهمترین کتب دین مردم هند هستند. این کتاب ها به زبان سانسکریت نوشته شده اند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما