unproven area

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] ناحیه ثابت نشده

معنی یا پیشنهاد شما