unlearning

پیشنهاد کاربران

یاد نگرفتن
از ذهن خود پاک کردن
یادگیری زدایی
یادزدایی
( در روانشناسی )
یادگیری زدایی
یادگیری پالایی
unlearning ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: وایادگیری
تعریف: در شرطی سازی کلاسیـک، وضعیتـی که در آن پیوندهای محرک ـ پاسخ جدید مانع نگهداری آموختۀ پیشین می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما