unique factorization domain

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] قلمرو یکتایی تجزیه

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[ریاضیات] قلمرو یکتایی تجزیه
معنی unique factorization domain، مفهوم unique factorization domain، تعریف unique factorization domain، معرفی unique factorization domain، unique factorization domain چیست، unique factorization domain یعنی چی، unique factorization domain یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف u، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف u
کلمه بعدی: unique factorization theorem
اشتباه تایپی: عدهضعث بشزفخقهظشفهخد یخئشهد
آوا: /ونیقوه فکتوریزاتیون دومین/
عکس unique factorization domain : در گوگل

پیشنهاد کاربران

unique factorization domain ( ریاضی )
واژه مصوب: دامنۀ تجزیۀ یکتا
تعریف: دامنۀ صحیحی که در آن هر عضو ناصفر و نایکه نمایش یکتایی به صورت حاصل ضرب تعدادی متناهی عضو تحویل ناپذیر، قطع نظر از ترتیب عوامل ضرب، داشته باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما