uninitialized

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مقدار اولیه نگرفته ؛ ارزش آغازی داده نشده

پیشنهاد کاربران

Logic یا منطق های استاندارد در VHDl
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما