ungroup

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] تجزیه کردن تجزیه دسته ای از اشیا به مولفه هایشان . گاهی این تجزیه را باید انجام دهید تا مشخصه های یکی شی یا شکل آن را تغییر دهید .

معنی یا پیشنهاد شما