undulating fold

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] چین مواج - یک چین فرعی که رئوس گرد شده دارد. چینی که طبقات آن به فرورفتگی ها و برجستگی هایی خمیده شده است.

معنی یا پیشنهاد شما