underused

پیشنهاد کاربران

همچنین: underutilized
به چیزی اطلاق میشود که از آن کمتر از آنچه که باید یا ظرفیتش وجود دارد استفاده میشود.

کمتر مورد استفاده قرار گرفته ( به نوعی منزوی یا کمتر شناخته شده )
کنار گذاشته شده
با کاربرد کم
کم تر به کار رفته
کم کاربرد
چیزی که در استفاده از آن تفریط شده
کم استعمال

فروبهریده، نیم بهریده؛ چیزی ( منبعی ) که همه ی ظرفیت ـش به کار گرفته نشده است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما