under the shadow of


در خطر چیزی، محکوم به چیزی

جمله های نمونه

1. For years, people had been living under the shadow of communism.
[ترجمه ترگمان]سال ها بود که مردم زیر سایه کمونیسم زندگی می کردند
[ترجمه گوگل]سالهاست که مردم زیر سایه کمونیسم زندگی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These people have been living for years under the shadow of fear.
[ترجمه ترگمان]این افراد سال ها است که در سایه ترس زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]این افراد سالها تحت سایه ترس زندگی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are all living under the shadow of war.
[ترجمه ترگمان]همه ما در سایه جنگ زندگی می کنیم
[ترجمه گوگل]ما همه در سایه جنگ زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Both heroes fought under the shadow of certain death.
[ترجمه ترگمان]هر دو قهرمان زیر سایه مرگ حتمی می جنگیدند
[ترجمه گوگل]هر دو قهرمان در سایه مرگ خاصی جنگیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In a world that was still under the shadow of Malthus, he could hardly propose adding more people.
[ترجمه ترگمان]در دنیایی که هنوز زیر سایه مالتوس قرار داشت، به سختی می توانست مردم بیشتری را پیشنهاد کند
[ترجمه گوگل]در دنیایی که هنوز در سایه ای از مالتوس بود، او به سختی می توانست پیشنهاد بیشتری به اضافه کردن افراد بیشتری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. At last I was under the shadow of the prison arch, splashing and gasping with other ill-glimpsed men.
[ترجمه ترگمان]سرانجام زیر سایه طاق زندان قرار گرفتم، در حالی که با یک چشم دیگر به نفس نفس می زدم و نفس می کشیدم، زیر سایه طاق زندان بودم
[ترجمه گوگل]در نهایت من زیر سایه زندان زندان بودم، درهم و برهم زده و با دیگر مردان نادان نگاه کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It is very difficult to play under the shadow of an older brother who's had so much success.
[ترجمه ترگمان]بازی کردن زیر سایه یک برادر بزرگ تر که موفقیت زیادی داشته است دشوار است
[ترجمه گوگل]بازی کردن در سایه یک برادر بزرگتر که بسیار موفقیت آمیز بود بسیار سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. For decades, we averted disaster, even under the shadow of a superpower stand - off .
[ترجمه ترگمان]برای دهه ها، ما حتی زیر سایه یک پایگاه قدرت ابر قدرت را از بین می بریم
[ترجمه گوگل]برای چندین دهه، ما فاجعه را حتی در برابر سایه ای از یک قدرت فوق العاده مانع کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We live under the shadow of war.
[ترجمه ترگمان]ما زیر سایه جنگ زندگی می کنیم
[ترجمه گوگل]ما زیر سایه جنگ زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Here, an Indian boy walks with his mother under the shadow of Jawaharlal Nehru Stadium back to their temporary dwelling after having worked a full day on a drainage system on Feb.
[ترجمه ترگمان]در اینجا یک پسر هندی با مادرش زیر سایه استادیوم جواهر لعل نهرو به خانه موقت خود رفت و پس از یک روز کامل بر روی سیستم زه کشی در فوریه کار کرد
[ترجمه گوگل]در اینجا یک پسر هندی با مادرش در سایه استادی جواهراللال نوررو به خانه مادری خود می رود پس از آنکه یک روز کامل در سیستم فاضلاب در فوریه کار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The house lies under the shadow of the castle.
[ترجمه ترگمان]خانه زیر سایه قصر قرار دارد
[ترجمه گوگل]این خانه در زیر سایه قلعه قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. We live under the shadow of a gigantic question mark.
[ترجمه ترگمان]ما زیر سایه یک علامت سوال عظیم زندگی می کنیم
[ترجمه گوگل]ما زیر سایه یک علامت سوال غول پیکر زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. In old age we live under the shadow of death.
[ترجمه ترگمان]در پیری ما زیر سایه مرگ زندگی می کنیم
[ترجمه گوگل]در عصر سنی ما زیر سایه مرگ زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. We are secure under the shadow of the Almighty.
[ترجمه ترگمان]زیر سایه خدای متعال، ایمن هستیم
[ترجمه گوگل]ما در زیر سایه خداوند ایمن هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• near to -, close to -, at any time

پیشنهاد کاربران

مورد توجه قرار نگرفتن به خاطر چیزی یا کسی
Ali has been under the shadow of his brother .
زیر سایه
تحت شعاع
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما