unbundled

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] غیر همراه ؛ دسته نشده ؛ خدمات و برناه و آموزش و... که مستقل از سخت افزار کامپیوتر توسط سازنده سخت افزاری فروخته می شود

پیشنهاد کاربران

تفکیک شده، مجزا، مستقل
جداسازی شده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما