umbilical hernia

پیشنهاد کاربران

فتق نافی ( اسم ) : فتقی که معمولاً در کودکان خردسال در ناف برآمدگی ایجاد می شود.

بپرس