ultrabasic

پیشنهاد کاربران

سنگ های فراقلیایی یا بسیار بازی ( سنگ هایی که مقدار سیلیس در آنها کمتر از ۴۵ درصد است )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما