ultra large scale integration

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مجتمع سازی در مقیاس ماوراء بزرگ

پیشنهاد کاربران

ultra - large - scale integration ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: یکپارچه سازی فراکلان مقیاس
تعریف: فنّاوری ساخت افزاره های نیمه رسانا که در آن بر روی یک تراشۀ سیلیسیمی بیش از ده هزار مدار تعبیه می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما