ui

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. If the UI changes, the kludge can be redone without affecting a single script.
[ترجمه ترگمان]اگر رابط کاربر تغییر کند، kludge می تواند بدون تاثیر گذاشتن بر یک اسکریپت، مجددا طراحی شود
[ترجمه گوگل]اگر UI تغییر کند، kludge را می توان بدون تاثیر بر یک اسکریپت تکثیر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Handling the sentence of demand without user UI, those who suit oneself is best.
[ترجمه ترگمان]رسیدگی به محکومیت درخواست بدون رابط کاربر، آن هایی که برای خود مناسب هستند، بهتر است
[ترجمه گوگل]ادعای جمله تقاضا بدون کاربر UI، کسانی که برای خودشان مناسب هستند، بهترین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In this way, the Scheduler UI helps to speed up the search process for available time.
[ترجمه ترگمان]در این روش، رابط کاربر زمانبند به سرعت بخشیدن به فرآیند جستجو برای زمان موجود کمک می کند
[ترجمه گوگل]به این ترتیب، UI Scheduler کمک می کند تا سرعت پردازش جستجو برای زمان در دسترس را افزایش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the UI thread, populate your tree or table with placeholder values and, in a background Job, retrieve the real values and update the tree as you fetch them.
[ترجمه ترگمان]در رشته رابط کاربر، پر کردن درخت یا جدول شما با مقادیر placeholder و، در شغل پس زمینه، مقادیر حقیقی را بازیابی کرده و درخت را به هنگام آوردن آن ها به روز رسانی کنید
[ترجمه گوگل]در موضوع UI، درخت یا جدول خود را با ارزش های حفره ذخیره کنید و در یک پس زمینه شغلی، مقادیر واقعی را بازیابی کنید و درختان را به روز کنید تا آنها را بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The controller handles all UI events, such as button clicks, menu selection, and text-field changes.
[ترجمه ترگمان]کنترل کننده تمام رویداده ای رابط کاربر، مانند کلیک دکمه، انتخاب منو و تغییرات می دانی را کنترل می کند
[ترجمه گوگل]کنترل کننده تمام رویدادهای UI مانند دکمه های کلیک، انتخاب منو و تغییرات زمینه متن را مدیریت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Media Player UI now provides feedback when tapping control buttons in video playback.
[ترجمه ترگمان]رابط کاربری رسانه در حال حاضر بازخورد را در زمان استفاده از دکمه های کنترل در پخش ویدیویی فراهم می کند
[ترجمه گوگل]مدیا پلیر UI در حال بازبینی در هنگام بهره برداری از دکمه های کنترل در پخش ویدئو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Although a media-playing application will present a UI allowing users to define their play lists, the program hands off control to the service to actually play the songs in the given play list.
[ترجمه ترگمان]اگر چه یک برنامه پخش رسانه ای به کاربران اجازه می دهد تا فهرست پخش خود را تعریف کنند، برنامه کنترل را از کنترل خارج می کند تا در واقع آهنگ ها را در فهرست پخش نمایش دهد
[ترجمه گوگل]اگر چه یک برنامه پخش رسانه ای یک رابط کاربری را فراهم می کند که کاربران را قادر می سازد تا لیست بازی های خود را تعریف کنند، این برنامه کنترل سرویس را به طور واقعی پخش می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The UI for applying styles – galleries in the ribbon – is a big step forward.
[ترجمه ترگمان]رابط کاربر برای اعمال سبک ها - گالری های نوار - یک گام بزرگ به جلو است
[ترجمه گوگل]رابط کاربر برای استفاده از سبک ها - گالری ها در نوار - یک قدم بزرگ به جلو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. After years of uncertainty, it looks like UI/UX is becoming a full fledged member of Agile teams.
[ترجمه ترگمان]پس از سال ها عدم قطعیت، به نظر می رسد که UI \/ UX عضو بالغ تیم های چابک می شود
[ترجمه گوگل]پس از سال ها عدم اطمینان، به نظر می رسد UI / UX تبدیل به یک عضو کامل از تیم های Agile می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ben goes on to show other aspects UI testing: searching for controls by visible text, unhandled exceptions, message boxes, test readability, and helpful tools like UISpy.
[ترجمه ترگمان]بن ادامه می دهد تا جنبه های دیگر تست رابط کاربر را نشان دهد: جستجو برای کنترل ها از طریق متن مریی، استثناها، جعبه های پیام، خوانایی آزمایشی، و ابزارهای مفیدی مانند UISpy
[ترجمه گوگل]Ben برای نشان دادن سایر جنبه های تست UI برای کنترل توسط متن قابل مشاهده، استثنائات غیرمجاز، جعبه پیام، قابلیت خواندن تست و ابزارهای مفید مانند UISpy است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The corresponding Instant UI web page code to read the JSON formatted output is in Listing
[ترجمه ترگمان]کد صفحه اینترنتی اینترنتی رابط کاربر برای خواندن خروجی قالب بندی JSON در فهرست آورده شده است:
[ترجمه گوگل]کد صفحه وب فوری UI مربوط به خواندن خروجی فرمت JSON در فهرست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Instead, the timer remained in a suspended state while the UI thread was sleeping.
[ترجمه ترگمان]در عوض، تایمر در حالت تعلیق باقی ماند در حالی که نخ رابط کاربر در حال خواب بود
[ترجمه گوگل]در عوض، تایمر در حالت تعلیق در حالی که موضوع UI خواب بود باقی ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. MOG's on-demand, music streaming app has a stripped-down and simplified UI compared to its normal website, and this new look is better suited for getting to the music quickly, in my opinion.
[ترجمه ترگمان]در مورد تقاضا، برنامه پخش موسیقی در مقایسه با وب سایت عادی خود یک رابط کاربری ساده و ساده دارد، و این ظاهر جدید برای رسیدن به آهنگ به سرعت مناسب است، به نظر من
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که برنامه پخش موزیک MOG بر روی تقاضا، دارای یک UI ساده و ساده شده در مقایسه با وب سایت معمولی خود است، و این نگاه جدید به نظر من مناسب برای رسیدن به موسیقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. File Locks lets you drag a locked file onto the UI and then shows you what program or process has grabbed onto the file.
[ترجمه ترگمان]قفل فایل به شما اجازه می دهد تا یک پرونده قفل شونده را بر روی رابط کاربر بکشید و سپس به شما نشان می دهد که چه برنامه و یا فرآیند بر روی پرونده گرفته شده است
[ترجمه گوگل]قفل فایل به شما اجازه می دهد یک فایل قفل شده را روی UI بکشید و سپس به شما نشان می دهد چه برنامه یا فرآیند بر روی فایل چیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. In the scenario, you can start with reference. dtd and remove the highlight, software, and UI domains as indicated with the bold, highlighted text below.
[ترجمه ترگمان]در این سناریو شما می توانید با اشاره شروع کنید dtd ها، نرم افزار و حوزه های رابط کاربری که با حروف پررنگ نشان داده شده اند، متن زیر را مشخص می کنند
[ترجمه گوگل]در این سناریو، می توانید با مرجع شروع کنید DTD و حذف برجسته، نرم افزار و دامنه های UI را با متن bold و متن برجسته زیر نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: User Interface
موضوع: کامپیوتر
واسط کاربر (UI) یک میانجی بین انسان و ماشین (دستگاه) است که امکان استفاده از ماشین را برای انسان فراهم می کند. واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد. این اصطلاح را میانای کاربر، میانجی کاربر و رابط کاربر هم ترجمه کرده اند.

هر واسط کاربر، به دو سازوکار اساسی مجهز است:
درون داد؛ کاربر از طریق واسط کاربر، به ماشین فرمان می دهد.
برون داد؛ ماشین از دریچه واسط کاربر، به دستورات کاربر، پاسخ و عکس العمل نشان می دهد.

در این حالت اصطلاحاً می گویند که کاربر و واسط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.

تخصصی

[کامپیوتر] رابط کاربر - علامت اختصاری User Interface . بخشی از برنامه که کاربر آن را می بیند و با آن تعامل دارد، دقیقاً بر خلاف آن بخش از برنامه که پردازش داخلی را انجام می دهد، مثلاً برنامه های ویندوز 98 رابط کاربر ساده ای را به صورت منوها ارائه می دهد. نگاه کنید به user interface ؛ GUI .

به انگلیسی

• tools used by a user to operate in application (such as by writing commands or choosing from a menu)

پیشنهاد کاربران

رابط کاربر
راکا: برآمده از "رابط کاربری"
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما