برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1435 100 1

upcoming

/ˈəpˌkəmɪŋ/ /ˈʌpkʌmɪŋ/

معنی: نزدیک، رسیدنی، زود اینده
معانی دیگر: زودآیند، درآینده ی نزدیک، آتی، آینده، دراتیه نزدیک

بررسی کلمه upcoming

صفت ( adjective )
• : تعریف: expected to appear or take place in the near future.
مشابه: impending

- announcements of upcoming social events
[ترجمه ترگمان] اعلامیه رویداده‌ای اجتماعی آتی
[ترجمه گوگل] اعلامیه های رویدادهای اجتماعی آینده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the upcoming election
[ترجمه الهام] انتخابات نزدیک
|
[ترجمه سپیده] انتخابات پیش رو
|
[ترجمه ترگمان] انتخابات آینده
[ترجمه گوگل] انتخابات آینده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه upcoming در جمله های نمونه

1. the upcoming elections
انتخابات آتی

2. who is her rival in the upcoming elections?
هماورد او در انتخابات آینده کیست‌؟

3. Tickets are selling well for the group's upcoming concert tour.
[ترجمه A.A] برای تورکنسرت گروهی که در راه است بلیطها داره خوب فروش میره
|
[ترجمه ترگمان]بلیط‌ها به خوبی برای تور کنسرت آینده این گروه فروخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]بلیط ها برای تور کنسرت آینده گروهی خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Much joy to you in the upcoming year.
[ترجمه ترگمان]برای شما در سال آینده بسیار لذت بخش است
[ترجمه گوگل]خیلی خوشحالم که در سال آینده هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. With this upcoming deal we hope to establish a permanent foothold in the US market.
[ترجمه ترگمان]با این توافق پیش رو، ما امیدواریم که در بازار آمریکا جای پای ثابت ایجاد کنیم ...

مترادف upcoming

نزدیک (صفت)
near , nigh , close , nearby , hand-to-hand , adjacent , adjoining , neighbor , contiguous , vicinal , accessible , relative , proximate , forthcoming , upcoming
رسیدنی (صفت)
upcoming
زود اینده (صفت)
upcoming

معنی کلمه upcoming به انگلیسی

upcoming
• about to happen, imminent
• upcoming events will happen in the near future.
upcoming election campaign
• next election campaign, preparations for the next elections
upcoming elections
• next elections, elections that will take place soon
upcoming hearing
• next hearing, hearing that is happening soon

upcoming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو
ستایش آریا
قریب الوقوع
میلاد علی پور
زودهنگام
حاجی
نوپدید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی upcoming
کلمه : upcoming
املای فارسی : یوپکمینگ
اشتباه تایپی : عحزخئهدل
عکس upcoming : در گوگل

آیا معنی upcoming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )