برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

unusual

/əˈnjuːʒəwəl/ /ʌnˈjuːʒʊəl/

معنی: غیر عادی، غریب، خارق العاده، غیرمعمول، مخالف عادت
معانی دیگر: ناروال، نا به روال، فوق العاده، نادر

بررسی کلمه unusual

صفت ( adjective )
مشتقات: unusually (adv.), unusualness (n.)
• : تعریف: not usual or ordinary; uncommon; remarkable.
مترادف: atypical, exceptional, remarkable, strange, uncommon
متضاد: common, commonplace, conventional, everyday, normal, quotidian, typical, usual
مشابه: abnormal, curious, different, extraordinary, freak, individual, notable, novel, odd, offbeat, particular, queer, quizzical, rare, scarce, singular, unaccustomed, unfamiliar, unorthodox, unwonted

- Collecting bird feathers seems like an unusual hobby.
[ترجمه ترگمان] جمع‌آوری پره‌ای پرندگان به نظر یک سرگرمی غیر عادی به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل] جمع آوری پرنده پرنده به نظر می رسد یک سرگرمی غیر معمول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It's unusual for them to be up so early on a Saturday.
[ترجمه ترگمان] برای آن‌ها غیر عادی است که روز شنبه صبح زود بیدار شوند
[ترجمه گوگل] این غیر معمول است که آنها تا اوایل شنبه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه unusual در جمله های نمونه

1. mehri's unusual talent for painting
استعداد خارق‌العاده‌ی مهری در نقاشی

2. the unusual plenitude of plants
وفور غیرعادی گیاهان

3. snow is unusual for this time of year
در این موقع از سال برف عادی نیست.

4. a man of unusual insight and enterprise
مردی دارای بینش و همت فوق‌العاده

5. a man of unusual scientific and moral qualifications
مردی با شایستگی‌های علمی و اخلاقی فوق العاده

6. a scene of unusual beauty
یک منظره‌ی فوق العاده زیبا

7. the dining table had an unusual shine
میز ناهارخوری جلای فوق‌العاده‌ای داشت.

8. the tree has risen to an unusual height
درخت به ارتفاع خارق‌العاده‌ای رسیده است.

9. she analyzes the causes of this crisis with unusual penetration
او علل این بحران را با تیزبینی فوق العاده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

10. This bird is an unusual winter visitor to Britain.
[ترجمه ترگمان]این پرنده، یک میهمان زمستانی غیرمعمول برای بریتانیا است
[ترجمه گوگل]این پرنده یک مسافر زمستانی غیر معمول به بریتانیا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف unusual

غیر عادی (صفت)
abnormal , unusual , uncommon , eccentric , extraordinary , abnormous , utter , strange , odd , anomalous , irregular , unco , unwonted
غریب (صفت)
alien , poor , unusual , uncommon , eccentric , homeless , strange , whimsical , weird , extravagant , rare , singular , immigrant
خارق العاده (صفت)
unusual , extraordinary , fantastic , weird , supernatural , singular , fantastical , hyperphysical , unco , thaumaturgic
غیرمعمول (صفت)
unusual , uncommon
مخالف عادت (صفت)
unusual

معنی کلمه unusual به انگلیسی

unusual
• uncommon, irregular
• if something is unusual, it does not often happen or is not often found.
unusual death
• death for odd reasons, death that is extraordinary
unusual event
• event that is not usual, rare event, incident that occurs infrequently
unusual weather conditions
• irregular weather for a particular season

unusual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید
مختلف
shiva_sisi‌
غیر عادی
فرا طبیعی
عجیب
مختلف
غیر عادی
خارق العاده
تضاد عادت
😞😞😞
Karo
فرا طبیعی
سمانه
unusual : غیر معمول ، غیر عادی ، غیرممکن
usual : معمول ، عادی ، ممکن
Hjz
Unusual =Strange
عجيب و غريب و غير عادي
elina
غیر طبیعی
Amirreza
غیر طبیعی غیر عادی طبق عادت پیش نرفتن
محدثه فرومدی
نامتداول
لولا
غیر معمولی
علی اصغر سلحشور
نامعمول، نامتعارف
Setayesh
غیر واقعی
Romina
غیر عادی , غریب , غیر معمول , مخالف عادت = unusual
کیان
غیرعادی
Katrin
غیر واقعی
OopsxD
something unreal

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی unusual

کلمه : unusual
املای فارسی : یونوسوال
اشتباه تایپی : عدعسعشم
عکس unusual : در گوگل

آیا معنی unusual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )