برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1469 100 1

unobtrusive

/ˌənəbˈtruːsɪv/ /ˌʌnəbˈtruːsɪv/

معنی: ساده، محجوب، فاقد جسارت

بررسی کلمه unobtrusive

صفت ( adjective )
مشتقات: unobtrusively (adv.), unobtrusiveness (n.)
• : تعریف: not noticeable; inconspicuous.
مترادف: inconspicuous, quiet, unnoticeable
متضاد: conspicuous, obtrusive
مشابه: background, humble, invisible, mousy, plain, retiring, simple, unassuming, unpretentious

واژه unobtrusive در جمله های نمونه

1. The coffee-table is glass, to be as unobtrusive as possible.
[ترجمه ترگمان]میز قهوه شیشه است، تا جای ممکن ساده باشد
[ترجمه گوگل]میز قهوه شیشه ای است که ممکن است به عنوان محتاط باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was so quiet and unobtrusive that you would hardly know he was there!
[ترجمه ترگمان]او چنان ساکت و فاقد جسارت بود که به زحمت می‌توانست بفهمد که او آنجاست!
[ترجمه گوگل]او خیلی آرام و بی رحم بود که شما به سختی می دانستید که او آنجا بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The staff are trained to be unobtrusive.
[ترجمه ترگمان]کارکنان آموزش داده می‌شوند تا مزاحم باشند
[ترجمه گوگل]کارکنان آموزش دیده اند تا بی رحمانه باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A small, unobtrusive smile curved the cook's thin lips.
[ترجمه ترگمان]لبخند کوچک و غیر ضروری لب‌های نازکش را کج کرد
[ترجمه گوگل]یک لبخند کوچک و بی نظیر، لب های نازک آشپزی را منحرف می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف unobtrusive

ساده (صفت)
accustomed , ordinary , normal , simple , easy , plain , naive , modest , bare , open-and-shut , artless , onefold , natural , smooth , unobtrusive , unaffected , customary , dupeable , free-standing , simplex , homely , humbly , inartificial , unassuming , simple-minded , uncomplicated , unforced , unlabored , unlaboured , unpretending
محجوب (صفت)
shy , bashful , timid , unobtrusive , diffident , decent , blate , unassertive
فاقد جسارت (صفت)
unobtrusive

معنی کلمه unobtrusive به انگلیسی

unobtrusive
• not obtrusive; not intrusive; inconspicuous
• something that is unobtrusive is not easily noticed or does not attract attention to itself; a formal word.

unobtrusive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیمه کریمی
بدون مداخله
مهران
غافلگیر کننده
نیما وکیل زاده
نامحسوس، نامرئی
عليرضا كريمي وند
bashfulness محجوبيت
Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشم بي نظير و دوست داشتني است
عليرضا كريمي وند
Unobtrusive بي نظير
My love is unparalleled and loving
عشقم بي نظير و دوست داشتني است
تقی قیصری
جمع‌وجور، جمع‌شو
.Many devices we would like to be there and big when in use and as small or unobtrusive as possible when not in use
Ehsan
ساده و بی آلایش
If you describe something or someone as unobtrusive, you mean that they are not easily noticed or do not draw attention to themselves
Example: He managed the factory with unobtrusive efficiency
Nahid
Not easily noticed
نامحسوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unobtrusive
کلمه : unobtrusive
املای فارسی : یونبتروسیو
اشتباه تایپی : عدخذفقعسهرث
عکس unobtrusive : در گوگل

آیا معنی unobtrusive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران