برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1403 100 1

uniqueness

/juːˈniːknəs/ /juːˈniːknəs/

معنی: یگانگی، یکتایی

واژه uniqueness در جمله های نمونه

1. America's belief in its own God-ordained uniqueness started to erode.
[ترجمه ترگمان]اعتقاد آمریکا به منحصر به فرد خود به عنوان منحصر به فردی شروع به تضعیف شدن کرده‌است
[ترجمه گوگل]اعتقاد آمریکا به منحصر به فرد خداوند متعال، شروع به تخریب نمود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The author stresses the uniqueness of the individual.
[ترجمه ترگمان]نویسنده بر یگانگی فرد تاکید می‌کند
[ترجمه گوگل]نویسنده تاکید بر منحصر به فرد فرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We further demonstrate our human uniqueness by cooking the meat.
[ترجمه ترگمان]ما به طور بیشتر یگانگی انسانی خود را با پخت گوشت نشان می‌دهیم
[ترجمه گوگل]ما علاوه بر انعطاف پذیری انسانی خود را با پخت و پز گوشت نشان می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To establish the uniqueness of this decomposition we proceed as follows.
[ترجمه ترگمان]برای ایجاد یگانگی این تجزیه به شرح زیر ادامه می‌دهیم
[ترجمه گوگل]برای ایجاد منحصر به فرد این تجزیه، ما به صورت زیر عم ...

مترادف uniqueness

یگانگی (اسم)
sodality , marriage , unity , unification , oneness , uniqueness
یکتایی (اسم)
singularity , oneness , uniqueness

معنی uniqueness در دیکشنری تخصصی

uniqueness
[برق و الکترونیک] یکتایی
[ریاضیات] یکتایی
[زمین شناسی] شرط یکتایی
[ریاضیات] شرط یکتایی
[آمار] شرط یکتایی
[ریاضیات] یکتایی متمم
[زمین شناسی] اصل یکتایی
[ریاضیات] اصل یکتایی
[آمار] اصل یکتایی
[ریاضیات] برهان یکتایی
[برق و الکترونیک] قضیه یکتایی
[زمین شناسی] قضیه یکتایی
[ریاضیات] قضیه ی یکتایی، قضیه ی یگانگی
[آمار] قضیه یکتایی
[ریاضیات] قضیه ی یکتایی تحلیلی
[ریاضیات] قضیه ی یکتایی ادامه ی تحلیل
[برق و الکترونیک] نایکتایی
[ریاضیات] دلیل یکتایی، برهان یکتایی، اثبات یکتایی
[ریاضیات] مجموعه ی یکتایی، U-مجموعه

معنی کلمه uniqueness به انگلیسی

uniqueness
• state of being unique; singularity, individuality; incomparability

uniqueness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن فاطمی منش
منحصر به فرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی uniqueness
کلمه : uniqueness
املای فارسی : یونیقونس
اشتباه تایپی : عدهضعثدثسس
عکس uniqueness : در گوگل

آیا معنی uniqueness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )