برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

unexciting

بررسی کلمه unexciting

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of exciting.
متضاد: exciting, spectacular
مشابه: bland

واژه unexciting در جمله های نمونه

1. He is regarded as very capable but unexciting.
[ترجمه ترگمان]او بسیار توانا اما تصنعی به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]او به عنوان بسیار توانا، اما غافلگیر کننده در نظر گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After Tokyo, Okinawa seemed unexciting at first.
[ترجمه ترگمان]پس از توکیو، اوکیناوا در ابتدا تصنعی به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]بعد از توکیو، اوکیناوا در ابتدا به نظر غیرعادی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was a methodical, unexciting chore.
[ترجمه ترگمان]این یک کار منظم و منظم بود
[ترجمه گوگل]این یک کارآموز روشمند و غیرقابل تحسین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Part of the answer lies in the unexciting fact that he is prepared to take on the jobs.
[ترجمه ترگمان]بخشی از پاسخ در این واقعیت مهیج نهفته‌است که او آماده است تا کارها را انجام دهد
[ترجمه گوگل]بخشی از پاسخ این است که در حقیقت غیرمعمول است که او آماده است تا کارها را انجام دهد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه unexciting به انگلیسی

unexciting
• not exciting
• something that is unexciting is slightly boring, and not likely to shock or surprise you in any way.

unexciting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باهوش
غیر مستقیم
Mohadeseh
خسته کننده
احمد درفشدار
عاري از هيجان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unexciting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )