برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

uncooperative

بررسی کلمه uncooperative

صفت ( adjective )
• : تعریف: not willing to work with others or comply with external demands, esp. reasonable demands.
متضاد: amenable, biddable, cooperative, tame
مشابه: disobedient, maverick, recalcitrant, stubborn

- The new manager attempted to establish stricter policies, and she found many of her staff uncooperative.
[ترجمه ترگمان] مدیر جدید تلاش کرد تا سیاست‌های سخت تری ایجاد کند، و او بسیاری از کارکنان خود را بدون هم‌کاری یافت
[ترجمه گوگل] مدیر جدید سعی در ایجاد سیاست های سخت تر داشت و بسیاری از کارکنان او را ناسازگار می دانستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه uncooperative در جمله های نمونه

1. I found him rude and uncooperative.
[ترجمه ترگمان] من اون رو خشن و هم‌کاری پیدا کردم
[ترجمه گوگل]من او را بی ادب و ناسازگار یافتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She became uncooperative: unwilling to do her homework or help with any household chores.
[ترجمه ترگمان]او uncooperative (uncooperative)شد: نمی‌خواهد تکالیفش را انجام دهد یا به کاره‌ای خانه کمک کند
[ترجمه گوگل]او ناخوشایند برای انجام تکالیف خود یا کمک به کارهای خانگی انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was an aggressive and uncooperative child.
[ترجمه ترگمان] اون یه بچه تهاجمی و اهل هم‌کاری بود
[ترجمه گوگل]او یک کودک پرخاشگر و ناسازگار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It would not facilitate matters if you were uncooperative.
[ترجمه ترگمان]اگر هم‌کاری نکرده بودید، این کار آسان نخواهد بود
[ترجمه گوگل]در صورت عدم همکاری، مسائل را تسهیل نخواهید کرد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه uncooperative به انگلیسی

uncooperative
• not cooperative, not willing to work together
• if someone is uncooperative, they make no effort at all to help other people.

uncooperative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sobi
غیر مشارکتی- فردی
بامداد
کسی که مایل به همکاری با دیگران نیست
مصر، سرسخت
نیما
همکاری‌گریز
منا جهانبخشی
نا کارآمد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی uncooperative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )