برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

unceremonious

/ˌənˌserəˈmoʊniəs/ /ˌʌnˌserɪˈməʊnɪəs/

معنی: بی نزاکت، بی تعارف، بی تشریفات
معانی دیگر: غیر رسمی، خودمانی، بی تکلف، ساده، بی رودربایستی

بررسی کلمه unceremonious

صفت ( adjective )
مشتقات: unceremoniously (adv.), unceremoniousness (n.)
(1) تعریف: without normal courtesy or consideration; abrupt or rude.
مشابه: offhand, rude

(2) تعریف: without ceremony or formality; informal.
متضاد: ceremonious
مشابه: informal, offhand

واژه unceremonious در جمله های نمونه

1. He was bundled out of the room with unceremonious haste.
[ترجمه ترگمان]با عجله از اتاق خارج شد
[ترجمه گوگل]او از اتاق بیرون زد و با عجله بی وقفه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The dinner was a relaxed, unceremonious occasion.
[ترجمه ترگمان]مهمانی شام آرام و بدون تشریفات بود
[ترجمه گوگل]شام یک مناسبت آرام و بی وقفه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. made an unceremonious presentation.
[ترجمه ترگمان]یک معرفی غیر رسمی انجام داد
[ترجمه گوگل]یک سخنرانی بی وقفه انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She finished the meal with unceremonious haste.
[ترجمه ترگمان]با عجله غذا را تمام کرد
[ترجمه گوگل]او غذا را با عجله بی وقفه به پایان رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There was an unceremonious ...

مترادف unceremonious

بی نزاکت (صفت)
boorish , tactless , indelicate , indecorous , unceremonious , discourteous
بی تعارف (صفت)
unceremonious , uncomplimentary
بی تشریفات (صفت)
unceremonious

معنی کلمه unceremonious به انگلیسی

unceremonious
• without ceremony; informal; discourteous; abrupt
• an unceremonious action is one that takes place suddenly and unexpectedly, and is often considered to be unfair or rude.
• you can use unceremonious to describe actions or people that are pleasant in a simple and informal way, without making a fuss.

unceremonious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
بدون تشریفات , ساده، بی تکلف
با بی ادبی و بدون تشریفات لازم
Without fue gormalities
His career after two decades ended up in
unceremonious fadhion; the record industry dumped him

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unceremonious

کلمه : unceremonious
املای فارسی : یونکرمنیوس
اشتباه تایپی : عدزثقثئخدهخعس
عکس unceremonious : در گوگل

آیا معنی unceremonious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )