برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

ulcer

/ˈəlsər/ /ˈʌlsə/

معنی: ریش، زخم، زخم معده، قرحه، ریش کردن، قرحه دار کردن یا شدن
معانی دیگر: زخم (به ویژه در غشای مخاطی) قرحه، اولسر، (مجازی) عامل فساد، تباهگر، تباهی، گزند، جراحت، جریحه، طب زخم

بررسی کلمه ulcer

اسم ( noun )
(1) تعریف: an inflamed open sore on or in the body that is marked by death of tissue and the production of pus, esp. such a sore in the stomach or small intestine.

(2) تعریف: a corrupting or evil influence or condition.
مشابه: canker

- Drug use is an ulcer in our society.
[ترجمه ترگمان] استفاده از مواد مخدر زخم در جامعه ما است
[ترجمه گوگل] استفاده از مواد مخدر در جامعه ما زخمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ulcer در جمله های نمونه

1. peptic ulcer
زخم معده (در اثر زیادی شیره‌ی معده)

2. stomach ulcer
زخم معده

3. varicose ulcer
زخم ناشی از رگ فراخی

4. a stomach ulcer can perforate the stomach wall
زخم معده می‌تواند دیواره‌ی معده را سوراخ کند

5. an indolent ulcer
زخم (معده‌ی) دیرجوش

6. corruption is the ulcer of their society
فساد جامعه‌ی آنها را تباه می‌کند

7. continued stress may result in stomack ulcer
تنش مداوم ممکن است منجر به زخم معده بشود.

8. My father suffered from stomach ulcer for a long time.
[ترجمه ترگمان]پدرم برای مدتی طولانی از زخم معده رنج برد
[ترجمه گوگل]پدرم مدتهاست از زخم معده رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The ulcer had been troubling her for several years.
[ترجمه ترگمان]زخم معده چندین سال بود که او را آزار می‌داد
[ترجمه گوگل]زخم چندین ساله او را ناراحت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف ulcer

ریش (اسم)
sore , barb , beard , whisker , ulcer
زخم (اسم)
sore , ulcer , gash , lesion , trauma , scotch , wound
زخم معده (اسم)
ulcer
قرحه (اسم)
ulcer
ریش کردن (فعل)
ulcer
قرحه دار کردن یا شدن (فعل)
ulcer

معنی عبارات مرتبط با ulcer به فارسی

زخم معده، اولسر معده، زخم گواره، طب زخم معده

معنی کلمه ulcer به انگلیسی

ulcer
• open sore accompanied by pus and disintegration of surrounding tissue (pathology); cause of corruption, moral blemish
• an ulcer is a sore area on your skin or inside your body, which sometimes bleeds.
duodenal ulcer
• sore or ulcer in the duodenum (first part of the small intestine)
gastric ulcer
• stomach ulcer
peptic ulcer
• ulcer caused by overly acidic digestive secretions
• a peptic ulcer is an ulcer that occurs in the digestive system of people or animals.

ulcer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sina
stomach ulcers زخم معده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ulcer

کلمه : ulcer
املای فارسی : یولکر
اشتباه تایپی : عمزثق
عکس ulcer : در گوگل

آیا معنی ulcer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )