برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1434 100 1

Usher

/ˈəʃər/ /ˈʌʃə/

معنی: راهنما، راهنمایا کنترل سینما و غیره، راهنمایی کردن، طلیعه چیزی بودن، یساولی کردن
معانی دیگر: جانمایی کردن، (معمولابا: in یا into) به وجود آوردن، ایجاد کردن، همراه آوردن، دربان، دروازه بان، (در کلیسا و تئاتر و کنسرت و غیره) راهنما، (کسی که تماشاچی و غیره را به صندلی خود راهنمایی می کند) جانما، (در مراسم رسمی) پیشگام صف، معرفی کننده ی مدعوین، یساول، (مراسم ازدواج) ساقدوش، مشایع داماد، (انگلیس - مهجور - مدرسه ی پسرانه) کمک معلم، دستیار

بررسی کلمه Usher

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who escorts people to their seats in a church, theater, stadium, or the like.
مشابه: attendant, escort, guide, pilot, usherette

(2) تعریف: one who acts as a doorkeeper, as in a legislative chamber.
مترادف: doorkeeper
مشابه: bouncer, concierge, doorman, gatekeeper

(3) تعریف: one of the groom's attendants in a wedding.
مشابه: attendant
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: ushers, ushering, ushered
(1) تعریف: to lead, escort, or show (others) (usu. fol. by into, in, out, or to).
مترادف: escort
مشابه: accompany, conduct, direct, guide, lead, marshal, pilot, seat, show, squire, steer

- We were ushered into the king's presence.
[ترجمه ترگمان] ما به حضور شاه راهنمایی شدیم
[ترجمه گوگل] ما در حضور شاه حضور داشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to come before or announce; lead in; introduce (usu. fol. by in).
مترادف: announce, introduce
مشابه: begin, herald, inaugurate, initiate, institute, launch, proclaim, start

- The treaty ushered in a new era of peace.
...

واژه Usher در جمله های نمونه

1. to usher the spectators to their seats
تماشاچیان را به صندلی‌های خود راهنمایی کردن

2. an opportunity to usher in an new era of peace in europe
فرصتی برای به وجود آوردن دوران جدید صلح در اروپا

3. The usher bowed us into the theatre.
[ترجمه ترگمان]حاجب ما را به تئاتر راهنمایی کرد
[ترجمه گوگل]ماجر ما را به تئاتر تعطیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The usher seated them in the front row.
[ترجمه احسان71] راهنما آن ها را در ردیف جلو نشاند.
|
[ترجمه ترگمان]حاجب در ردیف جلو نشسته بود
[ترجمه گوگل]اوهر آنها را در ردیف جلو قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The legislation should usher in a host of new opportunities for school leavers.
[ترجمه ترگمان]این قانون باید میزبان فرصت‌های جدیدی برای leavers مدارس باشد
[ترجمه گوگل]این قانون باید در بسیاری ا ...

مترادف Usher

راهنما (اسم)
leader , guidance , adviser , advisor , guide , guideline , index , signal , clue , conductor , cicerone , key , usher , fingerpost , flagman , keynote , keyword , landmark , pacemaker , lead-up , loadstar , lodestar
راهنمایا کنترل سینما و غیره (اسم)
usher
راهنمایی کردن (فعل)
lead , conduce , guide , steer , cue , herald , usher , instruct
طلیعه چیزی بودن (فعل)
usher
یساولی کردن (فعل)
usher

معنی کلمه Usher به انگلیسی

usher
• one who directs people to their reserved seats; doorkeeper
• act as an usher, escort; guide, direct; introduce
• if you usher someone somewhere, you show them where they should go, often by going with them.
• an usher is a person who shows people where to sit, for example at a wedding or concert.
• if someone or something ushers in an important change or development, they come before it and often help cause it to happen.
• if you usher in a particular period of time or festival, you do something to celebrate it.
usher in
• enter festively; open; lead

Usher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیده زهرا برقعی
راهنما، نگهبان
محدثه فرومدی
طلیعه‌دار/طلایه‌دار بودن در، ایجادکننده چیزی بودن
Feryal
Usher something in
به معنی طلیعه دار بودن در....می‌باشد
مهاجر
راهنما، کنترل سینما ،کسی که در سینما با مشاهده بلیط افراد آن ها را به جای خودشان راهنمایی می کند.
بزرگ زاده
کُنترلِر ، بلیت فروش
فرناز
تعیین‌کننده
Amaxxx
راهنمایی کردن، هدایت کردن، آغاز کردن،شروع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی usher
کلمه : usher
املای فارسی : آشر
اشتباه تایپی : عساثق
عکس usher : در گوگل

آیا معنی Usher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )