برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1391 100 1

Upset the apple cart

/əpˈsɛt ði ˈæpəl kɑrt/ /ʌpˈsɛt ði ˈæpl kɑːt/

بررسی کلمه Upset the apple cart

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to spoil a plan or procedure; ruin something.

معنی کلمه Upset the apple cart به انگلیسی

upset the apple cart
• confuse the order of events, cause chaos

Upset the apple cart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم نبی پور
idiom, informal
آرایان‌پور: کارها را خراب کردن، نقشه را برهم زدن
کیمبریج:
to completely spoil someone’s plans
لانگمن:
to cause trouble, especially by spoiling someone's plans
مثال:
Our specific role in the political milieu is to upset the apple cart, which is precisely what happened in Florida

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Upset the apple cart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )