برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1463 100 1

Unsanitary

بررسی کلمه Unsanitary

صفت ( adjective )
• : تعریف: not free of contaminants or sources of infection; unclean.
متضاد: sanitary
مشابه: dirty

- Diseases are easily spread in unsanitary conditions.
[ترجمه ترگمان] بیماری‌ها به راحتی در شرایط غیر بهداشتی پخش می‌شوند
[ترجمه گوگل] بیماری ها به راحتی در شرایط غیر بهداشتی گسترش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The bandage fell on the floor and is now unsanitary.
[ترجمه ترگمان] بانداژ بر روی زمین افتاد و حالا غیر بهداشتی بود
[ترجمه گوگل] باند روی زمین افتاده و در حال حاضر غیر بهداشتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Unsanitary در جمله های نمونه

1. I would call it one of the most unsanitary areas in the world.
[ترجمه ترگمان]من آن را یکی از the مناطق جهان می‌دانم
[ترجمه گوگل]من آن را یکی از مناطق غیر انعطاف پذیر ترین در جهان می نامم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Discharge of raw sewage into the sea is unsanitary and unsafe.
[ترجمه ترگمان]تخلیه فاضلاب خام به دریا غیر بهداشتی و ناامن است
[ترجمه گوگل]تخلیه فاضلاب خام به دریا غیر بهداشتی و ناامن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They alleged unsanitary conditions, lack of food and water, and insufficient cage space.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها شرایط غیر بهداشتی، کمبود غذا و آب و فضای کافی قفس را اعلام کردند
[ترجمه گوگل]آنها شرایط غیر بهداشتی، کمبود غذا و آب و فضای قفسه ناکافی را اعلام کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. After an unsafe and unsanitary procedure, Rosie developed a raging infection.
[ترجمه ترگمان]رزی پس از یک روش غیر بهداشتی و غیر بهداشتی، یک عفونت شدید ایجاد کرد
[ترجمه گوگل]پس از یک روش unsafe a ...

معنی کلمه Unsanitary به انگلیسی

unsanitary
• not sanitary, unhygienic

Unsanitary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس كاراوند
غير بهداشتي
بهار
غیربهداشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Unsanitary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران