برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

Underestimation

/ˌʌndəˌrestɪˈmeɪʃn̩/ /ˌʌndəˌrestɪˈmeɪʃn̩/

معنی: ناچیز شماری، سبک شماری سهل گیری

واژه Underestimation در جمله های نمونه

1. This is due to the enemy's underestimation of China and also to his shortage of troops.
[ترجمه ترگمان]این به دلیل کم شدن بیش از حد دشمن و نیز کمبود نیروی نظامی است
[ترجمه گوگل]این به خاطر دشمن کم پیش بینی چین و همچنین کمبود نیروهایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This underestimation will increase with a larger difference between the cold and hot oil viscosity and is also more relevant to early times (economics).
[ترجمه ترگمان]این underestimation با تفاوت بزرگتری بین ویسکوزیته نفت و داغ و همچنین بیشتر مربوط به دوران اولیه (اقتصاد)افزایش خواهد یافت
[ترجمه گوگل]این نادیده گرفتن با اختلاف بیشتر بین ویسکوزیته روغن سرما و گرما افزایش می یابد و همچنین به زمان های اولیه (اقتصاد) مربوط می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Underestimation of the inequality between C. E. O. incomes and the wages of the average production worker wage does not, for example, imply approval.
[ترجمه ترگمان]underestimation بین C ای ا درآمد و دست‌مزد متوسط کارگران تولیدی متوسط، به طور مثال، دلالت بر تایید ندارد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، برآورد نابرابري درآمد خانوار C E O و دستمزد دستمزد کارگران متوسط ​​به طور تصريحي نباشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

مترادف Underestimation

ناچیز شماری (اسم)
depreciation , underestimation
سبک شماری سهل گیری (اسم)
underestimation

معنی Underestimation در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کم برآورد
[آمار] کم برآورد

معنی کلمه Underestimation به انگلیسی

underestimation
• underrating, undervaluing, act of underestimating

Underestimation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
کوچک شماری، کم ارزش شماری
Fatemeh
دست کم گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی underestimation

کلمه : underestimation
املای فارسی : یوندرستیمتین
اشتباه تایپی : عدیثقثسفهئشفهخد
عکس underestimation : در گوگل

آیا معنی Underestimation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )