برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1386 100 1

Uncertainty Principle


(مکانیک - کوانتم) اصل عدم قطعیت

بررسی کلمه Uncertainty Principle

اسم ( noun )
• : تعریف: in quantum mechanics, the principle that two related quantities cannot be measured simultaneously and exactly; indeterminacy principle.

واژه Uncertainty Principle در جمله های نمونه

1. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks.
[ترجمه ترگمان]اصل عدم قطعیت همچنین پیش‌بینی می‌کند که جفت مجازی مشابهی از ذرات ماده، مانند الکترون‌ها یا کوارک‌ها، وجود خواهد داشت
[ترجمه گوگل]اصل عدم قطعیت همچنین پیش بینی می کند که جفت های مجازی مشابهی از ذرات ماده مانند الکترون و کوارک وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The effects of the uncertainty principle will then become very important and seem to point to some remarkable results.
[ترجمه ترگمان]سپس اثرات اصل عدم قطعیت بسیار مهم خواهد شد و به نظر می‌رسد به نتایج قابل‌توجهی اشاره دارد
[ترجمه گوگل]سپس اثرات اصل عدم قطعیت بسیار مهم خواهد شد و به نظر می رسد که به برخی نتایج قابل توجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Heisenberg uncertainty principle tells us that.
[ترجمه ترگمان]اصل عدم قطعیت (هایزنبرگ)به ما می‌گوید که
[ترجمه گوگل]اصل عدم اطمینان هیزنبرگ به ما می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The discovery of atomic structure and ...

معنی Uncertainty Principle در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اصل ابهام
[شیمی] اصل عدم قطعیت
[برق و الکترونیک] اصل عدم قطعیت اصلی در مکانیک کوانتوم که می گوید بدست آوردن همزمان و دقیق موقعیت و اندازه حرکت ذره ؛، هر دو با هم امکان پذیر نسیت.
[ریاضیات] اصل عدم قطعیت
[شیمی] اصل عدم قطعیت - اصل عدم قطعیت
[برق و الکترونیک] اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تعیین و همزمان سرعت ( یا هر ویژگی نسبی ) یک ذره و موقعیت آن غیر ممکن است. هرچه ذره کوچکتر باشد ، درجه ی عدم قطعیت آن بیشتر است.

Uncertainty Principle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی uncertainty principle
کلمه : uncertainty principle
املای فارسی : یونکرتینتی پرینکیپل
اشتباه تایپی : عدزثقفشهدفغ حقهدزهحمث
عکس uncertainty principle : در گوگل

آیا معنی Uncertainty Principle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )