two way mirror

پیشنهاد کاربران

شیشه آینه ای – شیشه ای که یک طرف آن شیشه عادی است و طرف دیگر آن آینه است
مثال:
The large two - way mirror in Customs, ( behind which customs officers sit and watch ) is part of that process.
شیشه آینه ای بزرگ در گمرک {که پشت آن افسران گمرک می نشینند و نگاه می کنند} بخشی از آن فرایند است.

بپرس