twister

/ˈtwɪstər//ˈtwɪstə/

معنی: گردباد، چرخان، کسی که میچرخاند یا می پیچاند
معانی دیگر: (شخص) پیچ دهنده، تاب دهنده (رجوع شود به: twist)، (دستگاه) نختاب، ریسمان تاب، کسی که اغراق میگویدیا تحریف میکند
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person or thing that twists.

(2) تعریف: (informal) a tornado or cyclone; whirlwind.

جمله های نمونه

1. The twister hit the roofs of homes and buildings.
[ترجمه ترگمان]گردباد سقف خانه ها و ساختمان ها را هدف قرار داد
[ترجمه گوگل]این چرخش به سقف خانه ها و ساختمان ها ضربه زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's a real twister.
[ترجمه ترگمان]این یه گردباد واقعیه
[ترجمه گوگل]این یک چرخش واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She may be a back-stabbing, double-dealing, power-hungry twister, but she's one of my own kind.
[ترجمه ترگمان]ممکن است گردباد پشت دست باشد، دو برابر - معامله کردن، گردباد تشنه قدرت، اما او یکی از همنوعان خود من است
[ترجمه گوگل]او ممکن است یک قاتل پشت سرهم، دوقلو، قدرت گرسنه باشد، اما او یکی از انواع من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I mistrust a twister like Herbert Samuel.
[ترجمه ترگمان]من به یک گردباد مثل هربرت ساموئل نگاه نمی کنم
[ترجمه گوگل]من یک پیچ و تاب مانند Herbert Samuel اعتماد ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This is not what tongue twister, however brand and the rational acknowledge that the product concerns.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این همان چیزی نیست که گردباد، با این حال نشان تجاری و منطقی بودن آن را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]این چیزی نیست که زبان تیزر باشد، با این حال مارک و منطق اذعان می کنند که نگرانی های محصول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Aiming to a type of double twister strander, a newly digital control system have been developed.
[ترجمه ترگمان]با توجه به نوع of double، یک سیستم کنترل دیجیتال به تازگی ایجاد شده است
[ترجمه گوگل]با توجه به نوعی دوچرخه سواری، یک سیستم کنترل دیجیتال جدید توسعه یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Mr. Tongue Twister tried to teach your tongue to twist and turn, and twit an twat.
[ترجمه ترگمان]او می خواست به تو یاد بدهد که زبان تو را پیچ و پیچ کند و احمق جلوه کند
[ترجمه گوگل]آقای Tongue Twister سعی کرد زبان خود را به پیچ و تاب برساند و twat twit
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This sentence is a tongue twister.
[ترجمه ترگمان]این جمله، یک گردباد است
[ترجمه گوگل]این جمله یک زنجیر زبان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. When they finally locate a twister, they measure it using special tools.
[ترجمه ترگمان]وقتی آن ها در نهایت یک گردباد را پیدا می کنند، آن را با استفاده از ابزارهای خاص اندازه گیری می کنند
[ترجمه گوگل]هنگامی که آنها در نهایت پیدا کردن یک Twister، آنها آن را با استفاده از ابزار های ویژه اندازه گیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Rubber baby buggy bumper'is a tongue twister.
[ترجمه ترگمان]سپر و درشکه بچه لاستیکی، یک گردباد است
[ترجمه گوگل]حشره پلاستیکی کودک bumper'is یک تیزر زبان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Ann: I am sorry to tell you that twister cruller is not so health.
[ترجمه ترگمان]ان: متاسفم که بگویم گردباد cruller چندان سلامت نیست
[ترجمه گوگل]من متاسفم که به شما بگویم که کورلر Twister خیلی سلامت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Tuscaloosa Mayor Maddox told CNN that the twister "literally obliterated blocks and blocks of the city. "
[ترجمه ترگمان]شهردار توسکالوسا، مادوکس به سی ان ان گفته است که گردباد \" قطعات و بلوک های شهر را به طور کامل از بین برده است \"
[ترجمه گوگل]شهردار توسکالوزا مادوکس به CNN گفت که این تیزر 'به طور معناداری بلوک ها و بلوک های شهر را از بین برد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The two-for-one twister actuating mechanism of the utility model eliminates slide between the belts and the driven wheels, guarantees the yarn quality, and can save power consumption.
[ترجمه ترگمان]The مکانیزم تحریک دو برای یک گردباد، اسلاید بین کمربند و چرخ های عقب رانده شده را حذف می کند، کیفیت الیاف را تضمین می کند و می تواند مصرف برق را حفظ کند
[ترجمه گوگل]مکانیسم حرکت دو موتور برای مدل یک مدل اساسی بین تسمه ها و چرخ های رانندگی را از بین می برد، کیفیت توری را تضمین می کند و می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I can never get this tongue twister right.
[ترجمه ترگمان] من هیچوقت نمیتونم این زبون گردباد رو درست کنم
[ترجمه گوگل]من هرگز نمی توانم این زبان را درست کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The moment Master Chou finished his incredible tongue twister, audiences just went buzzing.
[ترجمه ترگمان]لحظه ای که استاد چو با گردباد زبانش را تمام کرد، حضار شروع به وزوز کردند
[ترجمه گوگل]لحظه ای استاد چو خواننده ی باور نکردنی زبان خود را به پایان رساند، مخاطبان فقط وزوز می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گردباد (اسم)
cyclone, whirlwind, tornado, typhoon, hurricane, twister, tourbillon, windstorm

چرخان (اسم)
twister, rotor

کسی که می چرخاند یا می پیچاند (اسم)
twister

تخصصی

[نساجی] تاب دهنده - ماشین تاب نخ - ماشین دولا تاب - ماشینی که چند نخ را بهم می تابد

به انگلیسی

• 1996 film directed by jan de bont (starring helen hunt and bill paxton)
person who twists, that which twists; swindler, scoundrel; whirlwind, tornado (informal); ball with a spin (baseball, cricket); perplexing problem
someone who is a twister is dishonest and deliberately deceives people; an old-fashioned use.
a twister is a tornado; used in american english.
see also tongue-twister.

پیشنهاد کاربران

نوعی بازی
نوعی بازی با دایره های رنگی و یک گردونه که می گوید کدام دست یا پای خود را کجا قرار دهید بدون اینکه در اثر برخورد با حریف به زمین بخوری یا زانو یا آرنج به زمین برخورد کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما