twist off

پیشنهاد کاربران

پیچ خوررن
در مهندسی حفاری:
شکستن لوله، پاره شدن لوله حفاری
drill pipe twist - off
منبع: واژگان حفاری و آتش باری
Phrasal verb :
پیچاندن و برداشتن چیزی از روی چیزی دیگر
( مثل باز کردن در بطری آب معدنی )

به عنوان مثال:
I twisted off the lid and looked inside
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما