tuck into


با ولع خوردن، با اشتها خوردن

پیشنهاد کاربران

با اشتها خوردن
چپاندن
با اشتها و ولع خوردن
کشیدن پتو روی کسی ( مثلا بچه ها )
به داخل کشیدن
درون بُردن، درون چیزی گذاشتن، داخل چیزی قرار دادن. مثلا در جیب گذاشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما