truth drug

/ˈtruːθˈdrəɡ//truːθdrʌɡ/

(داروی آرامبخش برای به حرف آوردن شخص) داروی راستگویی (truth serum هم می گویند)
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• intravenous anesthetic drug that is believed to be able to cause a person to answer questions truthfully

معنی یا پیشنهاد شما