troglophiles

تخصصی

[زمین شناسی] غار دوستان، جانورانی که به طور اتفاقی در مناطق دورتر از دهانه غار و در تاریکی مطلق زندگی می کنند مانند شب پره یا خفاش و حشراتی که از گوانو تغذیه می کنند.
[] غار دوستان

پیشنهاد کاربران

بپرس