trim

/ˈtrɪm//trɪm/

معنی: وضع، حالت، پاکیزه، مواظب، مرتب، تر و تمیز، چیدن، تراشیدن، سرشاخه زدن، پیراستن، درست کردن، اراستن، زینت دادن
معانی دیگر: (در اصل) آماده کردن، مهیا کردن، مجهز کردن، آراستن، تزیین کردن، (سر مو یا شاخ و برگ و غیره) زدن، کوتاه کردن، اصلاح کردن، هرس کردن، کوته وار کردن، مختصر کردن، به اندازه ی مطلوب در آوردن، کاستن، (جامه و غیره) حاشیه، کناره، ترتیب، دهناد، راستاد، نظم، آرایش، پیرایش، آذین بندی، (مو و شاخ و برگ و غیره) اصلاح، کوتاه سازی، سر شاخه زنی، (به ویژه در اطراف پنجره و در) گچکاری آذینی، چوب بری زینتی، تزیینات داخل و خارج اتومبیل، حاشیه دوزی، (هواپیما یا کشتی) نشست، ترازمندی، منظم، بسامان، سامان مند، آراسته، خوش ترکیب، خوش طرح، خوش هیکل، خوش ریخت، (اتومبیل و کشتی و موتور و غیره) بی عیب و نقص، درست، خوش کار، وزن کم کردن، (با تغییر دادن جای محمولات یا وزنه ی تعادل و غیره کشتی یا هواپیما را) متعادل کردن، همتراز کردن، ترازمند کردن، (آماده سازی کشتی برای حرکت) بادبان ها و طناب ها را آراستن، تنظیم کردن، تعدیل کردن، وفق دادن، سازگار کردن، (عامیانه) سرزنش کردن، نکوهش کردن، (عامیانه) کتک زدن، چوب زدن، تنبیه کردن، (عامیانه) سخت شکست دادن، تار و مار کردن، تغییر رای دادن، عقیده ی خود را عوض کردن، نان به نرخ روز خوردن، میانه روی کردن، رجوع شود به: window dressing، میزان آب سواری (buoyancy) زیردریایی، (مهجور) شخصیت انسان، نهاد، (ویراستاری یا سانسور فیلم) تکه ی بریده شده، بریده، گول زدن، کلاهبرداری کردن، اختلاس کردن، پیراسته، تودوزی وتزئینات داخلی اتومبیل

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: trims, trimming, trimmed
(1) تعریف: to make neat, orderly, or manageable by cutting, clipping, or otherwise removing excess material.
مترادف: crop, prune
مشابه: barber, bob, clip, curtail, cut, dock, edit, fashion, pare, plane, poll, reduce, shape, share, shear, style, tidy up, truncate

(2) تعریف: to remove (excess materials or items, ragged edges, or the like) by or as if by cutting.
مترادف: clip, delete, excise, prune
مشابه: amputate, chop off, crop, cut out, edit out, expunge, lop off, nip, pare, remove, sever, shave, shear, snip

(3) تعریف: to decorate or make an attractive display of or in (a Christmas tree, display window, or the like).
مترادف: decorate, edge
مشابه: adorn, apparel, border, deck, embellish, festoon, garnish, gussy up, ornament, purfle, purl, spangle, trick out

(4) تعریف: to balance or adjust (a boat or sails) so as to produce the desired movement or positioning.
مشابه: adjust, balance, ballast, rearrange, reef, shift, stabilize
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to adjust sails for optimum performance.
مشابه: stabilize

(2) تعریف: to be cautiously neutral or adjust one's opinions so as not to offend anyone.
مشابه: equivocate, hedge, waffle
اسم ( noun )
(1) تعریف: condition, as regards fitness or readiness for work or use.
مترادف: condition, shape
مشابه: adjustment, fettle, fitness, form, kilter, order, repair, state

- Since he exercises, he is in fine trim.
[ترجمه گوگل] از آنجایی که او ورزش می کند، در وضعیت خوبی قرار دارد
[ترجمه ترگمان] از وقتی که ورزش می کند، حالش خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: material used for decorative additions or accessories, often along edges, as on clothing, windows and doorways, or automobiles.
مترادف: decoration, edging, molding, trimming
مشابه: accessory, border, embellishment, flounce, frill, fringe, ornamentation, piping, purl, trappings

(3) تعریف: an act or instance of trimming, esp. of hair.
مترادف: clip, trimming
مشابه: bob, chop, crop, cut, haircut, paring, pruning, shave, snip

- The barber gave him a quick trim.
[ترجمه گوگل] آرايشگر سريعاً به او دست و پا زد
[ترجمه ترگمان] سلمانی نگاهی تند به او انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the position of a boat, ship, sail, or airplane relative to its horizontal axis or to its optimal position for desired motion.
مشابه: adjustment, balance, stability
صفت ( adjective )
حالات: trimmer, trimmest
(1) تعریف: having a neat, orderly appearance or outline.
مترادف: neat, orderly, sleek, snug, tidy
متضاد: frowzy, messy, sloppy
مشابه: dapper, shipshape, smooth, spruce, streamlined, well-groomed

(2) تعریف: in good condition; compactly structured; fit.
مترادف: fit, lean
متضاد: fat, flabby
مشابه: athletic, compact, healthy, lithe, sleek, slender, slim, snug, sound, svelte
قید ( adverb )
حالات: trimmer, trimmest
مشتقات: trimly (adv.), trimmer (n.), trimness (n.)
• : تعریف: in a trim fashion or manner.
مترادف: neatly, tidily
مشابه: clean, compactly, shipshape, smartly, smooth

جمله های نمونه

1. trim aft
نشست پاشنه

2. trim forward
نشست سینه

3. trim away (or off)
بخش های زائد (چیزی را) بریدن،حذف کردن

4. trim one's sails
عقاید خود را با زمانه وفق دادن،تغییر عقیده دادن،نان به نرخ روز خوردن،رفتار خود را تعدیل کردن

5. a trim woman of thirty-four
یک زن خوش ریخت سی و چهار ساله

6. to trim a christmas tree
درخت کریسمس را آذین کردن

7. to trim a store window
ویترین مغازه را آراستن

8. to trim dead branches off a tree
شاخه های مرده ی درخت را زدن

9. to trim one's mustache
سر سبیل خود را زدن (اصلاح کردن)

10. to trim the budget
بودجه را زدن

11. in trim
(کشتی) متعادل،متوازن

12. in proper trim
به ترتیب شایسته

13. we must trim this article dow to half its size
باید این مقاله را به نصف اندازه ی آن تقلیل بدهیم.

14. out of trim
(کشتی) نامتعادل،نامتوازن

15. a row of trim houses
یک ردیف خانه های تر و تمیز

16. the airplane is trim and ready for flight
هواپیما بی عیب و نقص و آماده ی پرواز است.

17. be in good trim
سالم بودن،سرومرو گنده بودن،چست و سالم بودن،دارای وزن متناسب بودن

18. a dress with lace trim
پیراهن زنانه با حاشیه دوزی توری

19. his hair needs a trim
موی او نیاز به اصلاح دارد.

20. the ship is in trim
کشتی ترازمند است (یک وری نیست).

21. a red scarf with black trim
شال گردن قرمز با حاشیه سیاه

22. the ship is out of trim
کشتی ترازمند نیست (لم داده است).

23. How much is it for a wash and trim?
[ترجمه فواد] هزینه شستشو و اصلاح چقدر می شود؟
|
[ترجمه گوگل]قیمت شستن و تراش چقدر است؟
[ترجمه ترگمان]برای شستن و آرایش چقدر است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The bill would trim the number of immigrants to the US.
[ترجمه گوگل]این لایحه تعداد مهاجران به ایالات متحده را کاهش می دهد
[ترجمه ترگمان]این لایحه شمار مهاجران را به آمریکا کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. I wore my red jacket with the black trim.
[ترجمه گوگل]کاپشن قرمزم را با تریم مشکی پوشیدم
[ترجمه ترگمان]کت قرمز - م رو با لباس مشکی پوشیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. The architect specified oak for the wood trim.
[ترجمه گوگل]معمار بلوط را برای تریم چوب مشخص کرد
[ترجمه ترگمان]معمار چوب بلوط را برای تزئینات چوبی مشخص کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. She went to the hairdresser's for a trim.
[ترجمه گوگل]برای آرایش به آرایشگاه رفت
[ترجمه ترگمان]به مغازه سلمانی رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. The government decided to trim their policy according to the feedback.
[ترجمه گوگل]دولت تصمیم گرفت سیاست خود را با توجه به بازخوردها کاهش دهد
[ترجمه ترگمان]دولت تصمیم گرفت سیاست خود را با توجه به بازخورد اصلاح کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. I was always a trim, well-built guy until I turned forty.
[ترجمه گوگل]من همیشه یک مرد خوش اندام و خوش اندام بودم تا اینکه به چهل سالگی رسیدم
[ترجمه ترگمان]من همیشه یه آدم شیک پوش و خوب بودم تا اینکه ۴۰ سالم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

وضع (اسم)
deduction, stand, speed, action, gesture, behavior, demeanor, situation, status, position, disposition, imposition, trim, stick, pose, self, aspect, setup, ordonnance, bearing, poise, station, footing, deportment, lie, mien, posture, phase, situs, stance

حالت (اسم)
speed, case, grain, situation, status, disposition, trim, temper, temperament, pose, condition, self, fettle, state, estate, attitude, mood, expression, posture, predicament, stance, standing

پاکیزه (صفت)
clean, trim, brisk, clean-limbed, neat, tidy, spruce, natty

مواظب (صفت)
careful, alert, trim, advertent, attentive, cautious, watchful, mindful, solicitous, heedful, tidy, attent, surveillant, considerate, dutiful, forethoughtful, overwarm

مرتب (صفت)
straight, trim, classified, put in order, arranged, ordered, regular, neat, tidy, orderly, methodic, shipshape, regulated, well-groomed

تر و تمیز (صفت)
trim, trig, spick-and-span, prissy, shipshape

چیدن (فعل)
cut, trim, lop, arrange, set, pick up, pluck, pick, mow, pull, pare, clip, crop, flunk, pick over, snip, skive, tear away

تراشیدن (فعل)
erase, carve, scrape, face, grain, trim, expunge, pare, grave, shave, whittle, excoriate, exfoliate, raze, rase, resect

سرشاخه زدن (فعل)
trim, lop, pare, crop, prune

پیراستن (فعل)
modify, trim, decorate, embellish, dress up

درست کردن (فعل)
right, clean, agree, make, adapt, address, fix, devise, trim, regulate, fettle, organize, gully, make up, weave, build, fashion, concoct, integrate, compose, indite, emend, mend, redd, straighten

اراستن (فعل)
range, blazon, habit, trim, adorn, decorate, primp, illustrate, apparel, groom, titivate, attire, bedeck, prettify, smarten, bedight, ornament, grace, brave, arrange, fettle, line, equip, array, rank, tidy, perk, deck, inlay, prim, clothe, endue, embroider, prune, stud, indue

زینت دادن (فعل)
trim, adorn, embellish, bedeck, overset

تخصصی

[سینما] تکه فیلم اضافی - فیلم زائد و اضافی بعد از تدوین
[صنایع غذایی] لکه گیری : کرفتن قسمتهای خراب میوه و سبزی
[ریاضیات] تنظیم

انگلیسی به انگلیسی

• order, condition; material used for ornamentation; decoration (in a store window, etc.); condition of a sea vessel (nautical); minor haircut; something which has been trimmed or cut off; position of an airplane (aerodynamics)
organize, put in order; decorate; cut off or remove; to level off an airplane in flight (aerodynamics); improve the condition of a sea vessel by various means (nautical)
in good order, sleek
something that is trim is neat, tidy, and attractive.
if someone has a trim figure, they are slim.
if you trim something, you cut off small amounts of it to make it look neater. verb here but can also be a singular noun. e.g. my hair needs a trim.
if a government or other organization trims something such as a plan, policy, or amount, they change it so that it is smaller in extent or size.
see also trimmed, trimming.
if you trim away parts of something or trim them off, you cut them off because they are not needed.

پیشنهاد کاربران

یجورایی یه معنی کوتاه و فشرده کردن و خالت نرمال دادن هم حساب میشه مثلا وقتی میگیم یه صحبتی رو trim silence میکنیم. . یعنی قسمت هایی که زیادی فاصله داره جملات یا کلمات یا مکثای طولانی داره رو حذف میکنیم
...
[مشاهده متن کامل]
تا هم پویاتر باشه هم وقت و زمان کمتری بگیره و هم کسل کننده نباشه. . همونوززیباسلزی تو حرف زدن و و اینا میشه

خوش اندام
Running is a good way to stay trim
Synonym : slim
تزیینات دیوار شامل قاب بندی، کاغذ دیواری، قرنیز بلند
تزیینات دیوار. شامل قاب بندی و کاغذ دیواری و. . .
هرس کردن که برای مرتب و زیبا نشون دادن گیاه به کار میره
اگر هرس کردن برای رشد بهتر گیاه باشه از فعل دو قسمتی cut back استفاده میکنم
1. کوتاه کردن مو - نوک گیری کردن مو
2. هرس کردن
هرس کردن
تزیینات اضافی
( فعل )
to make something tidier or more level by cutting a small amount off it:
پیراستن و اصلاح کردن ( تراشیدن و تمیز کردن )
Just a trim please
فقط نوک موهامو بزن !
تقطیع کردن
trim ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: ناترازی
تعریف: تفاوت آبخور شناور در ناحیۀ سینه و پاشنه
برش زدن
مدل
نمونه
نسخه ای از یک کالا
کوتاه کردن کمِ مو
یه مثال که بهش بر خوردم و بیشتر در بریتیش استفاده میشه:
"You feel trim"
"لاغر شدی"
اصلاح کردن
پیراستن
آراستن
اصلاح کردن
چیدن
اگه برای مو و اینا باشه : نوک گیری یا زدن موخوره
Split end: موخوره
Hair trimming is a process of cutting split ends from your hair at least every 12 weeks. Split ends are damaged part of the hair which are caused by a number of factors. The process of trimming the hair is usually recommended for all and sundry including the naturalistas. Hair trimming will not increase the pace at which your hair grows
...
[مشاهده متن کامل]

Verb: اراستن
Noun:اصلاح
Adjective:لاغرجذاب، خوش هیکل
to change the location, position, station, or residence of
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢١)

بپرس