trickledown


(این نظریه: کمک دولت به شرکت های بزرگ عاقبت موجب بهره مندی طبقات پایین نیز می شود) نشت اقتصادی، نظام تراوشی
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

رخنه به پایین
سرازیر شدن ( اقتصاد )
نشت کردن به منطقه پست تر . در تخصص اقتصاد یعنی انتقال پول یا امکانات از سطح بالا تر ( چه فرد یا چه کشور ) به سطح پایین تر ( چه فرد یا چه کشور )
هرمی ( مثال: trickle down system:سیستم هرمی )
نظریه ی رخنه به پایین یا نشت به پایین
جاری شدن
تمرکزسرمایه و نشت و یارخنه به پایین درمفهوم یعنی هنگامی مبادرت به پرکردن یک کوزه می کنیم بعداز پرشدن باعث نشت آب از دیواره های اطراف کوزه به پایین می شود این نظریه توسط کوزنتز مطرح شد
متأثر کردن، تحت تأثیر قرار دادن
چکیدن، زیرتراوش
تخصصی ( حسابداری، مدیریت ) جاری شدن، نشت کردن
نظریۀ فرو - نشت
trickle - down theory, trickle - down economics

Trickle - down theory: نظریه نشت اقتصادی/ نظریه جاری شدن یا چکه کردن// نظریه سرریز ثروت
سرازیر شدن، پایین آمدن
[اقتصاد]

فروبارش
سرایت کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما