trash someone

پیشنهاد کاربران

به باد انتقاد گرفتن
نفله کردن کسی تو ورزش
شکست دادنش
Criticize
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما