transthyretin

پیشنهاد کاربران

A globular protein that transports vitamin A and one of the thyroid hormones
نام دیگر پره آلبومین که یکی از پروتئین های اصلی پلاسما است. پروتئینی که به هورمون تیروکسین متصل شده و بخش کوچکی از این پروتئین را در پلاسما حمل می کند.
پروتئینی در که در خون وظیفه انتقال ویتامین A و یک نوع هورمون تیروئیدی خاص را بر عهده دارد.
یکی از پروتئین های پلاسما که در التهاب کاهش می یابد.

بپرس