transport phenomena

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] پدیده انتقال

پیشنهاد کاربران

transport phenomena ( فیزیک )
واژه مصوب: پدیده های ترابُرد
تعریف: فرایندهایی در سامانه های بس ذره ای که در آنها حرکت ذره باعث انتقال انرژی و تکانه و جِرم و بار الکتریکی از نقطه ای به نقطۀ دیگر میشود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما