transgenesis

پیشنهاد کاربران

تراریخته
transgenesis ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: تراژن زایی
تعریف: انتقال ژن یا دِنا به یاخته یا اندامگانی که به طور طبیعی فاقد آن است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما