trailing stop order

پیشنهاد کاربران

در بازارهای مالی به معنی دستور "توقف ضرر متحرک" یا "حد ضرر دنبال کننده" می باشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما