too many

/tu ˈmɛni//tuː ˈmɛni/
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• surplus, oversupply

پیشنهاد کاربران

پبسیار زیاد
( تعدادِ ) بیش از اندازه، بیش از حد، زیادی
بیش از اندازه. زیاد
Too many ads
زیاد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما