toe to toe

پیشنهاد کاربران

( با شجاعت، قدرت و قاطعیت ) رو در رو شدن/ روبرو شدن / سرشاخ شدن، مبارزه کردن
. Cowards cannot go toe to toe
بجز معانی مورد اشاره دوستان می شود چنین هم ترجمه کرد:
روبه رو شدن، رویارویی، مواجهه ( به خصوص در مورد بحث کردن )
دست و پنجه نرم کردن
شاخ به شاخ
دعوا کردن

بپرس