to the contrary

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Unemployment seems to be rising, despite repeated assurances to the contrary.
[ترجمه ترگمان]با وجود تضمین های مکرر به عکس، به نظر می رسد که بیکاری در حال افزایش است
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد بیکاری در حال افزایش است، علی رغم تضمین های مکرر برعکس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He continued to drink despite advice to the contrary.
[ترجمه ترگمان]او با وجود اندرز به نوشیدن، به نوشیدن ادامه داد
[ترجمه گوگل]او با وجود توصیه به خلاف، همچنان نوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Despite rumours to the contrary, feminism is alive and well.
[ترجمه ترگمان]علی رغم شایعاتی که بر عکس وجود دارد، فمینیسم زنده و خوب است
[ترجمه گوگل]علیرغم شایعاتی که در مقابل آن وجود دارد، فمینیسم زنده و خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Despite his protestation to the contrary, he was extremely tired.
[ترجمه ترگمان]با وجود protestation که بر عکس داشت بسیار خسته بود
[ترجمه گوگل]علی رغم اعتراض خود به سوی خلاف، بسیار خسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Show me some evidence to the contrary .
[ترجمه ترگمان] یه سری مدارک رو به من نشون بده
[ترجمه گوگل]شواهدی را به من نشان بده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I know nothing to the contrary.
[ترجمه ترگمان]من بر عکس هیچ چیز نمی دانم
[ترجمه گوگل]من هیچ چیز را به خلاف نمی دانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Unless there is evidence to the contrary, we ought to believe them.
[ترجمه ترگمان]اگر مدرکی وجود داشته باشد، ما باید آن ها را باور کنیم
[ترجمه گوگل]مگر اینکه شواهدی وجود داشته باشد که بر خلاف آن، ما باید آنها را باور کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Despite the Government's repeated assurances to the contrary, taxation has risen over the past decade.
[ترجمه ترگمان]علی رغم تضمین های مکرر دولت مبنی بر مخالف، مالیات در طول یک دهه گذشته افزایش یافته است
[ترجمه گوگل]علیرغم تضمین های مکرر دولت بر خلاف آن، مالیات در دهه گذشته افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Planar growth and decline Unless stated to the contrary, all rotary generations in these examples are clockwise on a rectilinear grid.
[ترجمه ترگمان]میزان رشد و کاهش در صورتی که به عکس بیان نشود، تمام نسل های گردان در این نمونه ها در جهت عقربه های ساعت در جهت عقربه های ساعت در جهت عقربه های ساعت هستند
[ترجمه گوگل]رشد و زوال ورقه ای به جز برعکس، همه نسل های دوار در این مثال ها در جهت عقربه های ساعت عقربه های ساعت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Despite all the blather to the contrary, it is obvious that virile men remain attractive to women.
[ترجمه ترگمان]با وجود همه the، واضح است که مردان مردانه برای زنان جذاب باقی می مانند
[ترجمه گوگل]علی رغم همه چیزهایی که برای خلاف آن وجود دارد، واضح است که مردان باهوش برای زنان جذاب هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Despite all evidence to the contrary, the list price of the SE-40 is $ 980.
[ترجمه ترگمان]با وجود تمام شواهد بر عکس، قیمت فهرست of - SE، ۹۸۰ دلار است
[ترجمه گوگل]با وجود تمام شواهد بر خلاف آن، قیمت لیست SE-40 980 دلار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Lotta. Despite his assertion to the contrary.
[ترجمه ترگمان]Lotta بر خلاف اظهارات او خلاف اظهارات او بود
[ترجمه گوگل]لوتا علی رغم ادعای خود بر خلاف آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Fears to the contrary were understandable, but could not be justified under the known scientific facts about the disease.
[ترجمه ترگمان]ترس از این امر قابل درک است، اما نمی توان آن ها را تحت حقایق علمی شناخته شده در مورد این بیماری توجیه کرد
[ترجمه گوگل]ترس برای برعکس قابل فهم بود اما تحت حقایق شناخته شده علمی در مورد بیماری توجیه نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. All predictions to the contrary not withstanding, the President had had an excellent year on Capitol Hill in 198
[ترجمه ترگمان]بر خلاف مقاومت در برابر ایستادگی، رئیس جمهور سال بسیار خوبی در کاپیتول هیل در ۱۹۸ داشت
[ترجمه گوگل]تمام پیش بینی ها بر خلاف انتظار نیست، رئیس جمهور در سال 1981 سال خوبی در Capitol Hill داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Despite historical predictions to the contrary, we remain vulnerable to a wide array of new and resurgent infectious diseases.
[ترجمه ترگمان]برخلاف پیش بینی های تاریخی، ما در برابر طیف وسیعی از بیماری های عفونی جدید و resurgent آسیب پذیر هستیم
[ترجمه گوگل]علی رغم پیش بینی های تاریخی بر خلاف آن، ما همچنان در معرض انواع وسیعی از بیماری های عفونی جدید و در حال ظهور قرار داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• it's quite the opposite, inversely

پیشنهاد کاربران

علی رغم - با وجود آنکه و. . .

برخلافِ آن
عکسِ آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما